Programové desatero

Rozvoj a integrace nových a okrajových částí Hostivice

Naše město se stále rozrůstá, vznikla a dále vznikají nová lokální centra, kterým schází dostupná infrastruktura, snadný přístup do školy či školky, možnosti kulturního a sportovního vyžití či dopravní obslužnost. Chceme se těmto problémům intenzivně věnovat a dosáhnout větší integrace Hostivice – Jih, Nové Bažantnice, obytného souboru v Jenečku a dalších lokalit.

Podpora kulturního a spolkového života

Chceme i nadále podporovat činnost Městského kulturního střediska Hostivice, jehož vytvoření právě H2006 a TOP09 prosadily. Zaměříme se na další zkvalitňování kulturního, sportovního a spolkového života v Hostivici, a to jak podporou aktivit a zázemí zájmových a sportovních spolků, tak přímou motivací občanů (např. projekt aktivnimesto).

Stabilizace a rozvoj školství

Zvláštní pozornost soustředíme na rozvoj a stabilizaci školství. Nutností je vybudování nové mateřské školy na Jenečku a dokončení projektu svazkové základní školy Chýně-Hostivice. Hostivická základní škola se musí pod novým vedením stabilizovat a dále se rozvíjet směrem k moderním vzdělávacím trendům.

Multifunkční hala

Město naší velikosti nezbytně potřebuje prostor pro rozvíjení sportovních a kulturních aktivit. Stávající objekt sokolovny je kapacitně nedostatečný, proto považujeme za vhodné zahájit kroky k vybudování multifunkční haly, kde by nalezly zázemí jak sportovní organizace, tak i další hostivické spolky a sdružení.

Územní plán

V následujícím období bude nutné dokončit nový územní plán, který stanoví podobu dalšího rozvoje města. Nepodporujeme nové velké developerské projekty, důraz klademe na dobudování potřebné infrastruktury a zázemí pro rekreaci a sport. Chceme zachovat a rozšířit zelený pás kolem města a jasně deklarujeme nesouhlas s novou přistávací drahou letiště.

Obnova komunikací

Chceme zachovat pravidelné investice do obnovy městských komunikací a ve spolupráci s krajem postupně rekonstruovat páteřní silniční komunikace. Vše však musí probíhat promyšleně, s kvalitní projekční přípravou a bez zbytečného utrácení finančních prostředků. Samozřejmostí bude participace projektů s obyvateli daných lokalit.

Zdravé finance

Důraz chceme klást na finanční stabilitu městského rozpočtu, a to jak hledáním nových zdrojů příjmů, tak především kontrolou výdajů. Vytvoříme transparentní, rozklikávací rozpočet, který umožní všem občanům získat přehled o hospodaření města. Zachováme soutěžení energií pro městské organizace na burze a kontrolu hospodaření městských organizací.

Sociální fond

Založíme sociální fond, který bude podporovat znevýhodněné děti a mládež, aby se mohly zapojit do kulturního a sportovního života. Důležitá je tato podpora zejména u školních dětí, které nesmí zůstat vyčleněny z aktivit své sociální skupiny (školy v přírodě, lyžařské kurzy, školní obědy, mimoškolní zájmová činnost).

Projekt komunitních zahrad

Chceme navázat na projekt tzv. komunitních zahrad a umožnit občanům města vytvoření zahrádek, které by se staly nejen možností vypěstovat si vlastní zeleninu, ale i místem setkávání. Chceme tím podpořit další rozvoj a soudržnost našeho města jako otevřeného a zeleného prostoru.

Kultivace okolí Hostivických rybníků

Naše město je obklopeno mimořádnými přírodními památkami a je velkou škodou, že zatím nebyly více propojeny se sídelními částmi. Chceme výrazně kultivovat okolí hostivických rybníků, zajistit ve spolupráci s majiteli jejich pravidelnou údržbu, doplnění odpočinkových a outdoorových prvků a otevřít debatu o dalším využití objektu bývalé hájovny.